CIRKARENA

CirkArena je plánovaným výzkumně-vývojovým centrem pro cirkulární ekonomiku. Bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří. Centrum se zaměří na výzkum tří typů odpadů – průmyslových odpadů specifických pro Moravskoslezský kraj, jako jsou strusky a odprašky, bioodpadů a stavebních odpadů – a přispěje tak k transformaci Moravskoslezského kraje.

Výsledky výzkumu a vývoje CirkAreny pomohou využít potenciál druhotného využití surovin uložených v regionu – průmyslových hald, odvalů a odkališť, které jsou dědictvím těžkého průmyslu. Přispějí k modernizaci a udržitelnosti podniků v kraji, snižování množství odpadů v průmyslu, předcházení vzniku odpadů, úspoře surovin a tzv. průmyslové symbióze.

Vytvořením centra excelentního výzkumu v oblasti cirkulární ekonomiky navíc vzniká unikátní kompetence, která nemá ve střední Evropě obdoby, a zásadně tak vzroste význam a atraktivita regionu.

Více na www.cirkarena.cz