Klíčové projekty

REFRESH

Projekt REFRESH je „vlajkovou lodí“ a klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD. Jedná se o zásadní investici na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Propojení akademických a průmyslových partnerů povede k transformaci kraje v chytrý a zelený region v duchu vize SMARAGD.

Více informací

T-PARK UPGRADE

Projekt T-Park upgrade se skládá z postupné výstavby šesti nových objektů, které budou součástí stávajícího technologického parku provozovaného MSIC. Nynější kapacita T-Parku je stoprocentně naplněna, navzdory změnám v přístupu firem k využívání podnikatelských nemovitostí po pandemii Covid-19 poptávka po prostorech v T-Parku nadále roste. Technologické firmy a startupy vyhledávají přidanou hodnotu služeb inovačního ekosystému, které jsou s kapacitami T-Parku úzce propojeny.

Investory jednotlivých nových budov budou Město Ostrava, Moravskoslezský kraj nebo jimi vybraní developeři. U některých budov bude investorem MSIC, případně konsorcium partnerů vytvořené MSIC. Každý z investorů jednotlivých objektů si zajišťuje financování. Důraz bude kladen na zapojení soukromého kapitálu tam, kde to bude po dohodě všech akcionářů MSIC dávat smysl. Koordinátorem celého procesu postupného rozvoje budov a inovační infrastruktury T-Parku je MSIC, který zodpovídá za celou funkčnost a rentabilitu provozu T-Parku.

CIRKARENA

CirkArena je plánovaným výzkumně-vývojovým centrem pro cirkulární ekonomiku. Bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří. Centrum se zaměří na výzkum tří typů odpadů – průmyslových odpadů specifických pro Moravskoslezský kraj, jako jsou strusky a odprašky, bioodpadů a stavebních odpadů – a přispěje tak k transformaci Moravskoslezského kraje.

Výsledky výzkumu a vývoje CirkAreny pomohou využít potenciál druhotného využití surovin uložených v regionu – průmyslových hald, odvalů a odkališť, které jsou dědictvím těžkého průmyslu. Přispějí k modernizaci a udržitelnosti podniků v kraji, snižování množství odpadů v průmyslu, předcházení vzniku odpadů, úspoře surovin a tzv. průmyslové symbióze.

Vytvořením centra excelentního výzkumu v oblasti cirkulární ekonomiky navíc vzniká unikátní kompetence, která nemá ve střední Evropě obdoby, a zásadně tak vzroste význam a atraktivita regionu.

Více na www.cirkarena.cz