Naše mise

SMARAGD je společná vize zaměřená na změnu inovačního ekosystému Moravskoslezského kraje. Propojením špičkového výzkumu, vývoje a inovačního podnikání přinese do regionu novou energii, nové příležitosti, přiláká odborníky, studenty, firmy a technologie reagující na současné globální výzvy. Tyto kroky povedou k zajištění udržitelnosti hospodářského rozvoje Moravskoslezského kraje. Přirozeným lídrem SMARAGD ve výzkumu a vzdělávání je VŠB-TUO, nástrojem pro podporu malých firem i globálních korporací je Moravskoslezské inovační centrum.

Proč SMARAGD?

Hospodářský vývoj Moravskoslezského kraje byl po dvě století pevně spjat s těžbou černého uhlí, hutnictvím a navazujícími obory těžkého strojírenství. V posledních letech ale region čelil rozpadu tradiční výrobní základny, vysoké nezaměstnanosti a odlivu části mladých talentů. Moravskoslezský kraj tak prochází náročnou restrukturalizací hospodářství s mnoha negativními sociálními a environmentálními dopady. Pro dokončení potřebných strukturálních změn a zajištění dlouhodobé hospodářské prosperity vznikla ve spolupráci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) ambiciózní vize SMARAGD.

Vzdělávání

Věda & Výzkum

Byznys

Infrastruktura

Videoprezentace vize SMARAGD

))

Zvýšení kvality
a internacionalizace vědy
a výzkumu v Moravskoslezském kraji

100+
nových výzkumníků včetně vědců zařazených mezi Highly Cited Researchers nebo řešitelů ERC grantů
100%
navýšení každoročních finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a výzkum, které bude vycházet z navýšení publikační a projektové aktivity včetně příjmů ze zahraničních grantů
200%
nárůst počtu zahraničních výzkumníků
))

Zvýšení atraktivity regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání

20%
nárůst počtu vysokoškolských studentů
50%
nárůst podílu studentů, u nichž je daný obor první volbou
50%
nárůst počtu zahraničních uchazečů o studium na VŠ v Moravskoslezském kraji
))

Rozšíření kapacit technologického parku

100%
zvýšení ploch kancelářských prostor k pronájmu technologickým firmám
400%
navýšení ploch pro laboratoře, dílny a zkušební prostory využívané technologickými firmami nebo ve spolupráci s výzkumnými institucemi či školami
50%
navýšení počtu firem působících v prostorách technologického parku
))

Rozšíření kapacit inkubačních a akceleračních služeb pro startupy a zralé firmy z MSK

100%
navýšení ploch k inkubaci nových podnikatelských záměrů včetně zvýhodněného nájemného
100%
počtu hodin akceleračních služeb využitých firmami z Moravskoslezského kraje
))

Rozšíření spolupráce firem a univerzit v oblasti výzkumu a vzdělávání

100%
růst objemu financí směřujících do oblasti vědy a výzkumu z firem a dalších subjektů aplikační sféry
10
nových technických studijních programů se zapojením zaměstnanců místních technologických firem do výuky
100%
růst objemu příjmů z prodaných práv k užití duševního vlastnictví univerzit

Předpoklady pro naplnění vize

Partneři

Staňte
se součástí!

Vize SMARAGD je otevřená platforma, která počítá se zapojením všech důležitých hráčů v Moravskoslezském kraji do vybudování mezinárodně konkurenceschopného inovačního prostředí. VŠB-TUO a MSIC coby srdce tohoto ekosystému chtějí umožnit proudění „inovační krve“ ode všech partnerů, kteří se budou na realizaci podílet. Ať už jde o zástupce veřejné správy, univerzit, partnerských projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace či inovativních firem v regionu. Ti všichni mohou přispět k přeměně Moravskoslezského kraje ve SMARAGD – SMARt And Green District.