O projektu

Projekt REFRESH je „vlajkovou lodí“ a klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD. Jedná se o zásadní investici na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Propojení akademických a průmyslových partnerů povede k transformaci kraje v chytrý a zelený region v duchu vize SMARAGD.
Proč
Projekt REFRESH je „vlajkovou lodí“ a klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD. Jedná se o zásadní investici na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Propojení akademických a průmyslových partnerů povede k transformaci kraje v chytrý a zelený region v duchu vize SMARAGD.
Všechna navržená opatření a připravované aktivity jsou potřebné pro transformaci regionu a vznik excelentního centra v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologií či chytrých materiálových technologií. Dojde rovněž k vytvoření desítek nových pracovních míst pro tuzemské i zahraniční výzkumníky. Tato opatření povedou k navýšení finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a větší konkurenceschopnosti při získávání zahraničních grantových zdrojů a zvýší atraktivitu regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání. Zvýšení potenciálu komerčního uplatnění výsledků výzkumu všemi formami transferu nových technologií do firemního prostředí přispěje k posílení komercializace a spolupráce s průmyslem do fáze implementace výsledků na mezinárodních trzích a ve vyspělých zemích.
Období realizace projektu:
1. 1. 2022 – 31. 12. 2027
Hlavní řešitel:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Místo realizace:
kampus VŠB-TUO
Klíčoví partneři:
Ostravská univerzita, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, Fraunhofer-Gesellschaft
Mezi další partnery projektu patří celá řada malých a středních firem, ale i velkých průmyslových hráčů, kteří přislíbili participaci na projektu. Jedná se například o společnosti Cylinders Holding, ČEZ, Siemens, ŠKODA AUTO, T-Mobile Czech Republic, VALEO Autoklimatizace či Veolia Energie ČR.

Harmonogram

2022–2023
Zahájení projekčních prací, náboru tuzemských a zahraničních vědců, podání žádosti o dotaci
2023–2024
Zapojování excelentních tuzemských a zahraničních vědců
2023–2026
Projekční a stavební práce, nákup vybavení a zařízení a jeho instalace
2023–2027
Odborná realizace projektu výzkumnými týmy

Cíle
projektu

Zvýšení kvality a internacionalizace vědy a výzkumu v MSK

Realizací projektu REFRESH se předpokládá zapojení více než stovky nových špičkových výzkumníků včetně více než pěti vědců ze seznamu špičkových „Highly Cited Researches“ nebo ERC laureátů, což umožní výrazné navýšení každoročních finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a výzkum v důsledku navýšení publikační činnosti a projektové aktivity včetně příjmů ze zahraničních grantových zdrojů. V této souvislosti je také očekáván více než 200procentní nárůst počtu zahraničních výzkumníků v Moravskoslezském kraji.

Zvýšení atraktivity regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání

Realizací projektu REFRESH přispějeme k očekávanému navýšení počtu vysokoškolských studentů v Moravskoslezském kraji v roce 2030 na 30 000, což představuje zhruba dvacetiprocentní nárůst. O více než polovinu vzroste i podíl studentů, pro něž je daný obor v kraji první volbou, a počítá se také s více než 50procentním nárůstem počtu zahraničních uchazečů o vysokoškolské studium v Moravskoslezském kraji.

Rozšíření spolupráce firem a univerzit v oblasti výzkumu a vzdělávání

Rozšířením spolupráce firem a univerzit v oblasti vědy a výzkumu (VaV) dojde ke zdvojnásobení objemu financí směřujících do VaV z firem a dalších subjektů aplikační sféry. Cílem je také více než stoprocentní nárůst objemu příjmů z prodaných práv k užití duševního vlastnictví univerzit a zvýšení nabídky nových studijních programů zaměřených mimo jiné na environmentální vzdělávání se zapojením zaměstnanců místních technologických firem do výuky.

Co projekt přinese?

V krátkodobém horizontu dojde k vybudování VaV centra disponujícího špičkovou výzkumnou infrastrukturou v celoevropském kontextu. Díky zapojení partnera (Ostravská univerzita) dojde k jedinečnému propojení technického a společenskovědního výzkumu.

Ve střednědobém horizontu dojde k zavedení nových technologií do firemního prostředí v regionu a vzniku nových firem. Jako klíčový nástroj bude využit koncept tzv. živých laboratoří umožňující sdílený vědecko-výzkumný prostor s firemními partnery s akcentem na požadavky koncového uživatele a rychlý transfer technologií do praxe. Koncept povede ke zvýšení internacionalizace a posílení excelence ve vědě a výzkumu, přílivu studentů do kraje a jejich zapojení do transformačního procesu, či vzniku nových studijních programů souvisejících s prioritními oblastmi projektu.

V dlouhodobém horizontu je díky realizaci jednotlivých výzkumů očekávána revitalizace postuhelné krajiny (odstranění starých ekologických zátěží), zabezpečení energetické soběstačnosti regionu prostřednictvím čisté energetiky a obnovitelných zdrojů. Nové technologie povedou k optimalizaci průmyslových výrob (bezemisní technologie, automatizace a robotizace, recyklace odpadů) s obrovským potenciálem rozšíření výrobních kapacit a zapojení kvalifikované pracovní síly i dělnických profesí.

1
integrovaný projekt územního rozvoje
106
pracovních míst ve výzkumu
450
mil. Kč v kumulativním objemu komercializace výzkumu a smluvního výzkumu
50
projektů ve spolupráci s veřejnou správou
10
podaných projektů v rámci evropských grantových schémat a mezinárodních výzkumných programů
15
podaných patentových přihlášek
450
impaktovaných publikací
10
excelentních vědců

Udržitelnost projektu

Finanční udržitelnost bude financována z navýšených finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a výzkum. Ty vzniknou díky navýšení publikační činnosti a projektové aktivity včetně příjmů ze zahraničních grantových zdrojů, rozšířením spolupráce firem a univerzit v oblasti vědy a výzkumu, z nárůstu objemu příjmů z prodaných práv k užití duševního vlastnictví univerzit a zvýšením nabídky nových studijních programů zaměřených mimo jiné na environmentální vzdělávání se zapojením zaměstnanců místních technologických firem do výuky a odpovídajícímu nárůstu počtu vysokoškolských studentů.

Projekt REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048 je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Spravedlivá transformace.