Refresh

Projekt REFRESH je „vlajkovou lodí“ a klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD. Jedná se o zásadní investici na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Propojení akademických a průmyslových partnerů povede k transformaci kraje v chytrý a zelený region v duchu vize SMARAGD.

Proč REFRESH?

Projekt reaguje na aktuální priority Evropské komise (European Green Deal, Digital Europe) a národní strategie. Jeho realizace povede v rámci transformace regionu k posílení zaměstnanosti v regionu, jelikož více než 60 procent zaměstnanců Moravskoslezského kraje pracuje v hlavních aplikačních oborech výzkumného zaměření projektu REFRESH.

Všechna navržená opatření a připravované aktivity jsou potřebné pro transformaci regionu. Výstavba a rekonstrukce výzkumných prostor posílí výzkumné programy a vznik excelentního centra v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologií či chytrých materiálových technologií. Dojde rovněž k vytvoření desítek nových pracovních míst pro tuzemské i zahraniční výzkumníky. Tato opatření povedou k navýšení finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a větší konkurenceschopnosti při získávání zahraničních grantových zdrojů a zvýší atraktivitu regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání. Zvýšení potenciálu komerčního uplatnění výsledků výzkumu všemi formami transferu nových technologií do firemního prostředí přispěje k posílení komercionalizace a spolupráce s průmyslem do fáze implementace výsledků na mezinárodních trzích a ve vyspělých zemích.

Základní informace

Hlavní řešitel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Místo realizace: kampus VŠB-TUO
Klíčoví partneři: Ostravská univerzita, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, Fraunhofer-Gesellschaft

Mezi partnery bez finančního příspěvku bude celá řada malých a středních firem, ale i velkých průmyslových hráčů, kteří přislíbili participaci na projektu. Jedná se například o společnosti Cylinders Holding, ČEZ, Siemens, ŠKODA AUTO, T-Mobile Czech Republic, VALEO Autoklimatizace či Veolia Energie ČR.

Harmonogram projektu

2022 projektová příprava a podání žádosti o dotaci
2023 – 2027 odborná realizace projektu výzkumnými týmy
2023 – 2025 stavební práce a nákup vybavení a zařízení

Živé laboratoře

Projekt je koncipován jako čtyři vzájemně provázané živé laboratoře. Jedná se o otevřené platformy pro mnohostrannou spolupráci špičkových odborníků a vědců, studentů, firem a zástupců veřejné správy.

Energy Lab

Na celosvětové úrovni se intenzivně řeší problematika transformace energetiky, tzv. dekarbonizace, směrem k efektivnímu využití nízkouhlíkových technologií s významným snížením dosavadního podílu fosilních paliv. V 21. století jde o největší společenskou výzvu, jejíž extrémní důležitost potvrzují dopady rusko-ukrajinského válečného konfliktu. Úspěšné řešení povede nejen ke zvýšení kvality života společnosti, ale i k posílení její odolnosti vůči neočekávaným vnějším vlivům. Hlavním cílem živé laboratoře je vytvořit prostřednictvím výzkumu a vývoje metod, materiálů a technologií pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku komplexní strategii pro zajištění energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti v Moravskoslezském kraji, případně v ČR, s celosvětovým přesahem. Nezbytnou součástí této strategie je i analýza sociálně-ekonomického dopadu implementace nových vědeckých poznatků To vše bude možné díky spolupráci předních výzkumných organizací a inovačních lídrů v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni.

Vedoucí laboratoře:
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Národního centra pro energetiku

'))

Materials
& Environment Lab

Evropská i regionální transformace energetiky, digitalizace a robotizace průmyslové výroby, ale i staré ekologické zátěže a znečištění vodních zdrojů představují klíčové společenské výzvy, jejichž řešení se neobejde bez zcela nových materiálových technologií. Živá laboratoř bude zaměřena na vývoj nové generace materiálů pro 21. století prostřednictvím unikátních metod atomárního inženýrství. Multidisciplinární výzkum a vývoj zahrne výpočetní design nových materiálů s využitím jedinečného superpočítačového zázemí VŠB-TUO, „atomární výrobu“ materiálů šitou na míru požadavkům průmyslové transformace včetně komplexní charakterizace pomocí nejmodernějších analytických a mikroskopických nástrojů. Nové materiálové technologie budou využívány například v procesech přeměny a ukládání zelené energie, v technologiích čištění vod a ovzduší, elektrotechnice, automobilovém, stavebním či metalurgickém průmyslu, ale i v biomedicíně při vývoji nových diagnostických a terapeutických postupů.

Vedoucí laboratoře:
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., opakovaně zařazen americkou společností Clarivate Analytics na seznam nejcitovanějších světových vědců v oblasti chemie a materiálového výzkumu (tzv. Highly Cited Researchers)

Industry 4.0
& Automotive Lab

Moravskoslezský kraj je silně průmyslově orientovaný, s potřebou udržitelného rozvoje infrastrukturního zázemí a výchovou špičkových lidských zdrojů pro aplikační sféru. Byť mnoho společností doposud nezavedlo průmyslovou automatizaci a další elementy Průmyslu 3.0, sledujeme celosvětově trend digitalizace výrobních a montážních procesů, logistických a dopravních procesů, tj. Průmyslu 4.0, díky nimž lze v konečném důsledku efektivně optimalizovat čas, lidské zdroje, spotřebu a využití elektrické energie, zátěž životního prostředí a v konečném důsledku finanční náklady. Náš region se díky aktivitám živé laboratoře stane národním lídrem pro udržitelné generování odborných kapacit a poskytování R&D služeb pro plošnou průmyslovou digitalizaci v prostředí administrativy, výrobního designu, procesu montáže, výroby, skladování a přepravy; stejně tak pro oblast automatizace ve veřejné dopravě, infastruktury pro e-mobilitu a vysokorychlostních komunikačních prostředků. Odborná způsobilost týmů bude využita pro aplikace v průmyslovém i veřejném prostředí, kde evidujeme zájem městských částí a obcí pro spolupráci při zavádění inovací a podpoře existujících firem v regionu.

Vedoucí laboratoře:
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D., místopředseda představenstva, Národního centra Průmyslu 4.0, proděkan pro spolupráci s průmyslem FEI VŠB-TUO

'))

Social Lab

Transformace regionu spojená s výzkumem v projektu REFRESH povede k významným společenským změnám, na které cílí aktivity Social Lab. Výzkum se zaměří na fenomény jako (energetická) chudoba, nezaměstnanost, kriminalita, sociální mobilita či rozpad rodinných vazeb. Klíčové bude zaměření na nejvíce znevýhodněné a obzvlášť zranitelné sociální skupiny, u nichž lze očekávat největší negativní dopad tranzice a jejichž problematická situace a také některé postoje současně mohou představovat jednu z největších překážek pro reálné prosazení transformace regionu v souladu se současnými evropskými strategiemi.

Vedoucí laboratoře:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Cíle projektu

Zvýšení kvality a internacionalizace vědy a výzkumu v MSK

Realizací projektu REFRESH se předpokládá zapojení více než stovky nových špičkových výzkumníků včetně více než pěti vědců ze seznamu špičkových „Higly Cited Researches“ nebo ERC laureátů, což umožní výrazné navýšení každoročních finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a výzkum v důsledku navýšení publikační činnosti a projektové aktivity včetně příjmů ze zahraničních grantových zdrojů. V této souvislosti je také očekáván více než 200procentní nárůst počtu zahraničních výzkumníků v Moravskoslezském kraji.

Zvýšení atraktivity regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání

Realizací projektu REFRESH přispějeme k očekávanému navýšení počtu vysokoškolských studentů v Moravskoslezském kraji v roce 2030 na 30 000, což představuje zhruba dvacetiprocentní nárůst. O více než polovinu vzroste i podíl studentů, pro něž je daný obor v kraji první volbou, a počítá se také s více než 50procentním nárůstem počtu zahraničních uchazečů o vysokoškolské studium v Moravskoslezském kraji.

Rozšíření spolupráce firem a univerzit v oblasti výzkumu a vzdělávání

Rozšířením spolupráce firem a univerzit v oblasti vědy a výzkumu (VaV) dojde ke zdvojnásobení objemu financí směřujících do VaV z firem a dalších subjektů aplikační sféry. Cílem je také více než stoprocentní nárůst objemu příjmů z prodaných práv k užití duševního vlastnictví univerzit a zvýšení nabídky nových studijních programů zaměřených mimo jiné na environmentální vzdělávání se zapojením zaměstnanců místních technologických firem do výuky.

Udržitelnost projektu

Finanční udržitelnost bude financována z navýšených finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a výzkum. Ty vzniknou díky navýšení publikační činnosti a projektové aktivity včetně příjmů ze zahraničních grantových zdrojů, rozšířením spolupráce firem a univerzit v oblasti vědy a výzkumu, z nárůstu objemu příjmů z prodaných práv k užití duševního vlastnictví univerzit a zvýšením nabídky nových studijních programů zaměřených mimo jiné na environmentální vzdělávání se zapojením zaměstnanců místních technologických firem do výuky a odpovídajícímu nárůstu počtu vysokoškolských studentů.

Co projekt přinese?

V krátkodobém horizontu dojde k vybudování VaV centra disponujícího špičkovou výzkumnou infrastrukturou v celoevropském kontextu. Díky zapojení partnera (Ostravská univerzita) dojde k jedinečnému propojení technického a společenskovědního výzkumu.

Ve střednědobém horizontu dojde k zavedení nových technologií do firemního prostředí v regionu a vzniku nových firem. Jako klíčový nástroj bude využit koncept tzv. živých laboratoří umožňující sdílený vědecko-výzkumný prostor s firemními partnery s akcentem na požadavky koncového uživatele a rychlý transfer technologií do praxe. Koncept povede ke zvýšení internacionalizace a posílení excelence ve vědě a výzkumu, přílivu studentů do kraje a jejich zapojení do transformačního procesu, či vzniku nových studijních programů souvisejících s prioritními oblastmi projektu.

V dlouhodobém horizontu je díky realizaci jednotlivých výzkumů očekávána revitalizace postuhelné krajiny (odstranění starých ekologických zátěží), zabezpečení energetické soběstačnosti regionu prostřednictvím čisté energetiky a obnovitelných zdrojů. Nové technologie povedou k optimalizaci průmyslových výrob (bezemisní technologie, automatizace a robotizace, recyklace odpadů) s obrovským potenciálem rozšíření výrobních kapacit a zapojení kvalifikované pracovní síly i dělnických profesí.

Vizualizace nové budovy