SMARAGD

from black
to green
Společná vize rozvoje inovačního ekosystému a transformace Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region (SMARt And Green District)

Co je SMARAGD?

SMARAGD (SMARt And Green District) je společná vize pro transformaci Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region. Představuje konkrétní plán pro vytvoření mezinárodně konkurenceschopného inovačního ekosystému, který podnítí další rozvoj regionu. Propojení partnerů z veřejné, komerční i akademické sféry nabízí řešení přínosné pro obyvatele i firmy v celém regionu.

Základem vize SMARAGD je rozvoj tzv. živých laboratoří v oblastech, které mají zásadní přínos pro zajištění dlouhodobé prosperity. Živé laboratoře tvoří otevřenou platformu pro mnohostrannou spolupráci špičkových odborníků a vědců, studentů, firem a zástupců veřejné sféry. Vzájemně se doplňující znalosti a zkušenosti zapojených partnerů pomáhají nacházet nové podnikatelské příležitosti a usnadní transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Proč SMARAGD?

Hospodářský vývoj Moravskoslezského kraje byl po dvě století pevně spjat s těžbou černého uhlí, hutnictvím a navazujícími obory těžkého strojírenství. V posledních letech ale region čelil rozpadu tradiční výrobní základny, vysoké nezaměstnanosti a odlivu části mladých talentů. Moravskoslezský kraj tak prochází náročnou restrukturalizací hospodářství s mnoha negativními sociálními a environmentálními dopady. Pro dokončení potřebných strukturálních změn a zajištění dlouhodobé hospodářské prosperity vznikla ve spolupráci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) ambiciózní vize SMARAGD.

Vzdělávání

Věda & Výzkum

Byznys

Infrastruktura

Videoprezentace vize SMARAGD

Řekli o SMARAGDu

Jan Krkoška
hejtman Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj prochází významnou proměnou, kdy se od těžkého průmyslu postupně odkláníme směrem k moderním a udržitelným technologiím. Strategickou vizi SMARAGD vnímám jako obrovskou příležitost pro dokončení tohoto transformačního procesu a přechod na hospodářství založené na ekonomické diverzifikaci, čistém prostředí a inovativních řešeních. K tomu je potřeba vytvořit moderní inovační ekosystém, který přinese nové příležitosti pro vědu a výzkum, podnikání, rozšíří nabídku pracovních míst a zamezí odchodu mladých a talentovaných lidí z kraje. Vzdělání, podnikání a inovace jsou hodnoty, na nichž můžeme stavět.
Václav Snášel
rektor VŠB-TUO
Projekt REFRESH chápeme jako motor transformace regionu. To, co je podle nás nejdůležitější pro transformaci univerzity a regionu, jsou studenti s kvalitním technickým vzděláním korespondujícím s potřebami společnosti. Dalším faktorem je podpora podnikavosti. Na těchto cílech pracujeme v rámci strategie SMARAGD s Moravskoslezským inovačním centrem. Chceme také, aby v rámci tohoto projektu vzrostla přítomnost firem v univerzitním kampusu.
Pavel Csank
předseda představenstva MSIC
Největší přínosy SMARAGD vidíme v tom, že máme dlouhodobou společnou vizi s klíčovým subjektem inovačního ekosystému. Zakladatelé technologických firem a jejich stěžejní zaměstnanci jsou nejčastěji absolventy technické univerzity. To je pravidlo inovačních ekosystémů ve všech regionech. Současně nám společná práce na této vizi umožnila si vzájemně mnohem lépe porozumět. Otevřeli jsme řadu nových společných příležitostí, na některých se již pracuje.
Igor Ivan
prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci
Naší ambicí je přinést do regionu novou energii, nové příležitosti, odborníky, studenty, firmy a technologie, které reagují na současné globální výzvy a zajistí udržitelnost hospodářského rozvoje. SMARAGD a klíčový projekt této vize REFRESH jsou postaveny na rozvoji takzvaných živých laboratoří. Ty propojují všechny zmíněné segmenty, napomáhají vzniku mnoha synergií a podporují rozvoj spolupráce napříč aplikační a akademickou sférou.

Co je nového?

Napsali o nás

Úprava vody jednoatomárními katalyzátory
29. listopadu 2023 Průmyslová ekologie
Zobrazit

Partneři